Informatie voor werknemers

“Een casemanager van VerzuimMeesters – wat kan die voor mij betekenen?”

Deze informatie is bedoeld om werknemers te informeren over het werk dat VerzuimMeesters voor jou en je werkgever doet. VerzuimMeesters ondersteunt je werkgever bij situaties van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer arbeidsongeschikt is of dreigt te raken, wordt een casemanager van VerzuimMeesters ingeschakeld.

Wij staan voor je klaar als je (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt

VerzuimMeesters werkt met verschillende professionals om je optimaal te begeleiden bij je verzuim en de re-integratie. De belangrijkste professionals zijn de bedrijfsarts en de zogenaamde casemanager taakdelegatie (CMtd). Deze beide professionals werken nauw samen en hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van jou, maar ook ten opzichte van je werkgever. Dit is geregeld via de Wet Big, de professionele statuten van onze beroepsgroepen en ons uitgebreide kwaliteit- en privacyreglement. Bij taakdelegatie werken de hiervoor opgeleide casemanagers en de bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. De grote winst is dat de casemanager taken kan overnemen van de bedrijfsarts, waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. De CMtd heeft niet alleen een belangrijke rol als procesbegeleider, maar ondersteunt bovendien de bedrijfsarts. Natuurlijk vindt alle begeleiding altijd plaats na toestemming en in opdracht van de toezichthoudende bedrijfsarts. In de praktijk zul je dus altijd in eerste instantie contact krijgen met de casemanager taak-delegatie. Hij/zij bespreekt met jou de situatie (oorzaken, mogelijkheden, beperkingen). Ook bepalen de verzuimende medewerker en de CMtd of een bezoek aan de bedrijfsarts noodzakelijk is. Je hebt hier te allen tijde recht op.

Belangrijk aspect is natuurlijk jouw privacy

De CMtd heeft dezelfde plichten en verantwoordelijkheden als de bedrijfsarts om jouw privacy te waarborgen. De bedrijfsarts loopt het risico om bij een schending hiervan voor de tuchtrechter te moeten verschijnen. Wij noteren alle noodzakelijke informatie over jou in het medische deel van ons digitale verzuimsysteem. In de terugkoppeling aan de leidinggevende/werkgever worden nooit medische termen opgenomen. De terugkoppeling mag maximaal hieruit bestaan:

  • De werkzaamheden waartoe je als medewerker niet meer bent of nog wel in staat bent (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen);
  • De verwachte duur van het verzuim;
  • De mate waarin je arbeidsongeschikt bent (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen);
  • Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Wet verbetering Poortwachter

De casemanager is de vaste contactpersoon voor alle betrokken partijen in het traject van de Wet verbetering Poortwachter. De belangrijkste taak voor de casemanager is om samen met jou te kijken of er mogelijkheden zijn om in het arbeidsritme te blijven als het (even) niet wil, of om na een periode van ziekte weer terug te komen op het werk. De casemanager kan andere partijen inschakelen wanneer dit nodig of gewenst is.

Verplichte stappen voor de werkgever

De Wet verbetering Poortwachter verwacht van de werkgever dat er gedurende de arbeidsongeschiktheid meerdere stappen worden ondernomen. Zo wordt de Arbo arts ingeschakeld voor het opstellen van een zogeheten probleemanalyse (die onderdeel uitmaakt van het re-integratieverslag). Ook zal de arbo arts periodiek worden ingeschakeld voor advies en verdere ondersteuning op het dossier vanuit zijn medische expertise. Verder moet er plan van aanpak opgesteld worden, met de daarbij horende evaluaties die elke zes weken moeten plaatsvinden. Als de arbeidsongeschiktheid het jaar nadert moet er een eerstejaarsevaluatie ingepland worden. Het plan van aanpak en de evaluaties zijn een belangrijk onderdeel van het Wet verbetering Poortwachter proces en het re-integratieverslag.

Wanneer er niet voldoende aandacht wordt besteed aan het dossier of de inzetbaarheid kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. Het is dus van groot belang dat de juiste stappen op het juiste moment worden genomen. De casemanager heeft daarbij een belangrijke taak.

Re-integratie WIA

In veel gevallen wordt een arbeidsdeskundige geraadpleegd voor een aanvullend advies. Afhankelijk van dat advies kan een re-integratiebureau worden ingeschakeld om passend werk te vinden. Als het verzuim de periode van twee jaar nadert zal de casemanager ondersteuning bieden bij het gereed maken van de aanvraag voor een WIA keuring. De casemanager staat klaar om alle vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken, ook wat dat financieel betekent.

 --- De casemanager van VerzuimMeesters is er voor de werkgever én de werknemer ---