Informatie voor werknemers

“Een casemanager van VerzuimMeesters – wat kan die voor mij betekenen?”

Deze informatie is bedoeld om werknemers te informeren over het werk dat VerzuimMeesters voor jou en je werkgever doet. VerzuimMeesters ondersteunt je werkgever bij situaties van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer arbeidsongeschikt is of dreigt te raken, wordt een casemanager van VerzuimMeesters ingeschakeld.

Wet verbetering Poortwachter

De casemanager is de vaste contactpersoon voor alle betrokken partijen in het traject van de Wet verbetering Poortwachter. De belangrijkste taak voor de casemanager is om samen met jou te kijken of er mogelijkheden zijn om in het arbeidsritme te blijven als het (even) niet wil, of om na een periode van ziekte weer terug te komen op het werk. De casemanager kan andere partijen inschakelen wanneer dit nodig of gewenst is.

Verplichte stappen voor de werkgever

De Wet verbetering Poortwachter verwacht van de werkgever dat er gedurende de arbeidsongeschiktheid meerdere stappen worden ondernomen. Zo wordt de Arbo arts ingeschakeld voor het opstellen van een zogeheten probleemanalyse (die onderdeel uitmaakt van het re-integratieverslag). Ook zal de arbo arts periodiek worden ingeschakeld voor advies en verdere ondersteuning op het dossier vanuit zijn medische expertise. Verder moet er plan van aanpak opgesteld worden, met de daarbij horende evaluaties die elke zes weken moeten plaatsvinden. Als de arbeidsongeschiktheid het jaar nadert moet er een eerstejaarsevaluatie ingepland worden. Het plan van aanpak en de evaluaties zijn een belangrijk onderdeel van het Wet verbetering Poortwachter proces en het re-integratieverslag.

Wanneer er niet voldoende aandacht wordt besteed aan het dossier of de inzetbaarheid kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. Het is dus van groot belang dat de juiste stappen op het juiste moment worden genomen. De casemanager heeft daarbij een belangrijke taak.

Re-integratie WIA

In veel gevallen wordt een arbeidsdeskundige geraadpleegd voor een aanvullend advies. Afhankelijk van dat advies kan een re-integratiebureau worden ingeschakeld om passend werk te vinden. Als het verzuim de periode van twee jaar nadert zal de casemanager ondersteuning bieden bij het gereed maken van de aanvraag voor een WIA keuring. De casemanager staat klaar om alle vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken, ook wat dat financieel betekent.

 --- De casemanager van VerzuimMeesters is er voor de werkgever én de werknemer ---